top of page

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ 

 

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” tarafından usulüne uygun olarak işlenen ve güvenli bir şekilde korunan kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

 

“mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” ile paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK’ya uygun olarak; 1136 sayılı Avukatlık Kanunu kapsamında mesleğimizi yerine getirirken her türlü hizmet ve faaliyet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenip saklanabilecektir.

 

1) “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” VERİ SORUMLUSU

 

Veri Sorumlusu : Av. Mustafa Emrah ARIK

 

Adres : Pınarbaşı Mah. Atatürk Bul. No:18 K:1 D:4 07070 Konyaaltı ANTALYA

 

Telefon : 0 (532) 250 0930

 

E-posta : info@meahukuk.com

 

2) “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA ŞEKLİ

 

Kişisel verileriniz “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” tarafından, sözlü, yazılı veya elektronik ortamlarda toplanabilir. Kişisel verileriniz, internet sitemiz, “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” na göndermiş olduğunuz iş başvuru formaları, iletişim formları, güvenlik amacıyla kaydedilen video kayıtları, telefon görüşmeleri, fiziki görüşmeler, görüntülü görüşmeler ve toplantılar, ihtarnameler, sözleşmeler, dilekçeler, hukuki metinler, kartvizitler, vekaletnameler, yetki belgeleri, davalar veya icra takipleri süreçleri ile toplanmakta ve Veri Sorumlusu/Veri Sorumlusu adına veri işleyen gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenmektedir.

 

İşbu verileriniz elektronik onay, kısa mesaj, elektronik posta, internet, disk, CD, DVD, hafıza kartı, telefon, flash bellek, bulut ve benzeri elektronik yöntemlerle elde edilebileceği gibi, tarafınızca “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu”na sunulan formlar, sözleşmeler, bildirimler, adli veya idari merci kararları gibi yöntemlerle de elde edilebilecektir.

 

“mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” ile kurmuş olduğunuz ilişki kapsamında; aşağıda örnekleme olarak sayılan birtakım kişisel verileriniz elde edilmekte ve işlenmektedir.

 

İşlenen Kimlik Bilgileriniz: Ad soyad, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, doğum tarihi, cinsiyet, anne ve baba adı, kurum ve unvan bilgileri, ticaret sicil bilgileri, adli sicil bilgileri,

 

İşlenen İletişim Bilgileriniz: İşyeri adresi, ev adresi, e-posta, telefon, cep telefonu,

 

İşlenen Finansal Bilgileriniz: Banka, hesap ve IBAN bilgileri,

 

İşlenen Görsel ve İşitsel Kayıt Verileriniz: ses kayıtları, kamera kayıtları, fotoğraf veya görüntü gibi biyometrik veriler,

 

3) “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu”nun KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLEME AMAÇLARI VE HUKUKİ SEBEPLERİ

 

“mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” ile kurmuş olduğunuz müvekkil adaylığı, müvekkillik, uyuşmazlıkta karşı taraf olma, arabuluculuk görüşmelerinde taraf yahut arabulucu olma, marka ve patent vekililiği hizmetlerine dair marka, patent, tasarım, faydalı model, coğrafi işaret gibi fikri ve sınai hakların tescil başvuruları ve tescil sürecine ilişkin işlemler ile iş ilişkisi, mal ve hizmet tedariği kapsamında, söz konusu hizmetlerden faydalanmanız, hak ve menfaatlerinizin korunması amaçları ile KVKK ve yasal düzenlemelere uygun olarak, çeşitli kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda olmak kaydıyla tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan çeşitli yöntemlerle toplanabilecek ve işlenebilecektir.

Kişisel verileriniz, Avukatlık Kanunu başta olmak üzere yürürlükte bulunan mevzuat kapsamında avukatınız/hukuk danışmanınız veya arabulucu sıfatı ile yahut marka-patent vekili olarak sizlere sunacağımız hizmetlerle ilgili olarak gerçekleştirilecek her türlü iş ve işlemde taraf sıfatını belirlemek ve potansiyel müvekkillerimiz ile müvekkillerimizin çıkar çatışmasını tespit etmek üzere kimlik, adres, vergi numarası ve diğer bilgilerinizin kaydedilmesi, kağıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgelerin düzenlemesi, adli ve idari tüm yetkili mercilerce öngörülen yükümlülüklere uyulması ve aramızdaki sözleşmelerin gereğinin yerine getirilmesi amaçlarıyla işlenecektir.

 

 • Tarafınızın dahil olduğu yahut karşı taraf olduğu hukuki uyuşmazlıklarınızın yürütülmesi,

 • Mevzuat gereği, isim soy isim, adres, TC kimlik no gibi bilgilerinizin kayıt altına alınması zorunluluğu,

 • Verilen hukuki danışmanlık ve hizmet nedeniyle oluşan finans ve muhasebe işlemlerinin yürütülmesi,

 • Tarafınızla hukuki hizmet ve iş sözleşmesi kurulması ve yerine getirilmesi için sözleşmelerde yer alan taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

 • İşe alım süreçlerinde adayların değerlendirilmesi,

 • Mevzuattan kaynaklanan arşivleme yükümlülüğü ile yetkili mercilerle bilgi paylaşma yükümlülüklerimizin ifası için kişisel bilgilerinizi kaydetme zorunluluğumuzun olması,

 • Tarafınızla kurulan hizmet ve iş sözleşmesinden kaynaklanan tüm işlemlerin ifasında; iletişim formlarının, elektronik ortamda ve/veya yazılı olarak yaptığımız tüm yazışmalarımızın, saklanması gerekliliği,

 • Tarafınızla kurulan hizmet ve iş sözleşmelerinden ve/veya müvekkillerimizin karşı tarafı olduğunuz dosyalardan kaynaklanan müvekkillerimizin hak ve alacaklarının korunması, kullanılması ve/veya tesisi için kişisel verilerinizin kaydedilmesinin zorunlu olması,

 • Marka/Patent Vekilliği hizmetleri kapsamında marka, patent, tasarım, faydalı model, coğrafi işaret gibi fikri ve sınai hakların tescil başvuruları ve tescil sürecine ilişkin işlemler sırasında elde edilecek kişisel verilerin saklanması, işlenmesi ve Türk Patent ve Marka Kurumu ve diğer adli/idari kurumlarca paylaşılması gerekliliği,

 • “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu”ndan almış olduğunuz hukuki hizmetlerden gerektiği gibi faydalanmanız ve Avukatlık Kanunu’nda yer alan yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi için gerekli olan kişisel verilerinizin kaydedilme zorunluluğunun bulunması,

 • Uyuşmazlıklarınıza dair gerekli işlem ve savunmaların “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” tarafından hazırlanabilmesi ve gerekli süreçlerin yürütülebilmesi adına verilerinizin kaydedilmesi gerekliliği,

 • Tarafınızca “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu”na sunulan kişisel verilerin doğru ve güncel olmasının ve “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” tarafından sunulan hukuki hizmetlerin sürekliliğinin ve güvenliğinin sağlanması,

 • gibi amaçların KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında, hukuka, ahlaka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve güncel olarak, meşru amaçlarla, işlendiği amaçlar ile bağlantılı ve sınırlı ve yine bu amaçlar dahilinde mevzuatta belirtilen sürelere uygun bir şekilde işlenecektir.

 

4) “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

 

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin yurt içine ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde yer alan amaçlarla; KVKK ve ilgili mevzuata uygun olarak “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” tarafından ihtiyaç duymuş olduğunuz çalışmaların yapılması, verilen hizmetlerin yürütülmesi ve hizmetlerle ilgili raporlama ve istatistik çıkarılması, taraflar arasında kurulan iş ve hizmet ilişkisinin yürütülmesi, iş ve hizmet ilişkisi içerisinde olduğumuz kişi ve kurumların hukuki ve ticari güvenliğinin temin edilmesi, “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu”nun satın alma, finans ve muhasebe işlemlerini gerçekleştirilmesi, iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yurt içindeki ve yurt dışındaki resmi kurum ve kuruluşlara, kolluk kuvvetlerine, mahkemeler ve icra müdürlüklerine, ilişkili olduğumuz üçüncü taraf gerçek ve tüzel kişilere, hizmet sağlayıcı firmalar ve yetkililerine, iş ortakları, bankalar, tedarikçiler ve destek hizmeti sağlayıcılarına hukuki dayanaklar, yasal mevzuat ve/veya rızanız çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

5) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMLERİ

 

“mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” ile hizmet ve iş sözleşmenizin kurulması ile başlayan ve sözleşme ilişkisi süresince devam eden süre zarfında, siz müvekkillerimizden, uyuşmazlığın karşı tarafı ve diğer üçüncü kişiler ile yasal mercilerden; internet, telefon, e-posta gibi yazılı araçlar ile telefon, sesli veya görüntülü iletişim araçları ile veya fiziki görüşmelerde sözlü veya yazılı olarak yahut, kargo, kurye, posta, elden teslim “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” tarafından elde edilen kişisel verileriniz, “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” Aydınlatma Metni’nin 3. maddesinde belirtilen amaçlar kapsamında, KVKK’nın 5,6 ve 8.maddelerinde mevzubahis edilen hukuka uygunluk sebepleri ve bu sebeplerin dışında tarafınızın açık rızası bulunması, mevzuatta açıkça öngörülmüş olması, kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi sebeplerle, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile meşru ve ölçülü şekilde toplanarak saklanmakta ve işlenmektedir.

6) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI İÇİN “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” TARAFINDAN ALINAN TEDBİRLER

 

“mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” tarafından hukuka ve işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlara uygun şekilde elde edilerek işlenen kişisel verileriniz; KVKK ’nın 12. maddesine uygun olarak, güvenli bir şekilde saklanmaktadır. Söz konusu güvenliğin sağlanması adına “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” olarak kişisel verilerinize üçüncü kişilerin hukuka aykırı olarak erişmesini ve verilerinizi rızanız dışında işlemesini önlemek, verilerinizin güvenli bir şekilde muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli olan tüm güvenlik önlemlerini ve mobil yazılımları temin etmiş bulunmaktayız.

 

7) KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

 

Kişisel verileriniz, bu bilgilerin elde edilme amacı geçerli olduğu sürece Kanunlarda belirtilen sürelerlle “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” tarafından güvenli bir şekilde saklanacaktır. “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu”, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren durumların ortadan kalkması halinde veya ilgili Kanunlarda belirtilen sürelerin dolması ile güvenli bir şekilde muhafaza etmekte olduğu kişisel verilerinizi kendiliğinden veya Veri Sahibi’nin talebi üzerine silecek, imha edecek veya anonim hale getirecektir.

 

8) KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

 

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklarınız bulunmaktadır.

 

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

 • İşlenen kişisel verilerinize ilişkin bilgi talep etme,

 • Kişisel verilerinizin “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” tarafından işlenme amacını ve bunların amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarılıp aktarılmadığını ve aktarılmışsa kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

 • Kişisel verilerinizin “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” tarafından eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, verilerdeki yanlışlıkların düzeltilmesini isteme,

 • Kullanım alanının son bulması, kişisel verilerin işlenme amacının ortadan kalkması durumunda kişisel verilerinizin silinmesini, anonimleştirilmesini veya yok edilmesini isteme,

 • Kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi, anonimleştirilmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle, aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

 

9) VERİ İŞLEYENE VE VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU YOLLARI

 

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu”na iletmeniz durumunda “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu” tarafından en kısa süre içerisinde ve her halükarda en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır.

 

Yukarıda yer alan haklarınızı “Pınarbaşı Mah. Atatürk Bul. No:18 K:1 D:4 07070 Konyaaltı ANTALYA” adresine ıslak imzalı dilekçe ile elden veya iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde) göndererek kullanabilirsiniz. Kişisel veri sahibinin kendisi dışında bir kişinin talepte bulunması için konuya ilişkin olarak kişisel veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına düzenlenmiş özel vekaletname bulunmalıdır. Söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. mea Hukuk Danışmanlık Bürosu başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden ek bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

Hukuk Büromuz taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde yukarıda düzenlenen yöntemlerle “mea Hukuk Danışmanlık Bürosu”na iletmeniz durumunda talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırır. Ancak, söz konusu taleplerin sonuçlandırılmasının ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, başvuru sahibinden Kurul tarafından belirlenen tarifedeki ücretler alınabilir.

bottom of page